wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących" realizowanym w partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń”

30 maj 2019

W związku z realizacją projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nr Projektu: POWR.01.02.01-18-0064/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 18 Uczestników Projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących”.

Oferty należy składać do dnia do dnia 07.06.2019 roku do godziny 8:00 osobiście lub pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną na adres: BD Center sp. z o.o., ul Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów (o terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Biura Projektu).

Zapytanie ofertowe nr 1/NEET/DZ/2019 w ramach procedury rozeznania rynku

14 marzec 2019

W związku z realizacją projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla 56 uczestników projektu i poradnictwa zawodowego w formie mentoringu dla 56 osób, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 1/NEET/Sale/2019 w ramach procedury rozeznania rynku

14 marzec 2019

W związku z realizacją projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi wynajmu sal dla 56 uczestników, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Przedłużenie rekrutacji

04 marzec 2019

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących" zostaje przedłużona do dnia 31.03.2019 r. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku zebrania wymaganej liczby kandydatów do uczestnictwa w projekcie, rekrutacja zostanie zamknięta przed upływem wskazanego terminu.