wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących" realizowanym w partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących" realizowanym w partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:

I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania:

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wartość projektu: 841 051,49 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 672 841,20 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.03.2020

Główny cel projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie 56 osób w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego oraz migrantów i reemigrantów, osób pracujących oraz osób odchodzących z rolnictwa w wieku 15-29 lat stanowiących osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw.  Młodzież NEET oraz osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z wyłączeniem grupy określonej w POWER 1.3.1, poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji opracowanym na podstawie potrzeb i oczekiwań osób młodych w województwie podkarpackim, dzięki któremu zostanie osiągnięta wśród osób biernych zawodowa efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby młode w tym z niepełnosprawnościami w wieku 15 - 29 lat

- Zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

- Nieuczestniczące w szkoleniu i kształceniu tzw. Młodzież NEET

- Osoby niepełnosprawne

- Osoby bierne zawodowe niezarejestrowane w urzędach pracy

- Osoba pracującą w niekorzystnej sytuacji na runku pracy w tym: ubogą pracującą, zatrudnioną  na umowie krótkoterminowej/ cywilnoprawnej

- Imigrant

- Reemigrant

- Osoba odchodzącą od rolnictwa

- Nie stanowią grupy docelowej poddziałania POWER 1.3.1.


Główne zadania projektu

- Diagnoza uwzględniająca wiek, płeć, indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuacje życiową oraz możliwości lokalnego rynku pracy i następnie przygotowanie indywidualnych planów działania

- Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym zakończone opracowaniem, lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestników Projektu;

- Indywidualny Mentoring prowadzony przez doradców zawodowych podczas całej ścieżki rozwoju zawodowego Uczestników w projekcie;

- Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (tylko dla uczestników, którzy wymagają uzupełnienia/zmiany/nabycia kwalifikacji zawodowych) związane z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim;

- Udział w 4 miesięcznych płatnych stażach zawodowych;

- Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy.


Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.

- Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników, jak również ubezpieczenie NNW;

- Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu w trakcie szkoleń i staży;

- Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;

- Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie (jeśli dotyczy);

- Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas udziału uczestników w grupowym poradnictwie zawodowym oraz podczas udziału w szkoleniach zawodowych;

- Materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników.


Rekrutacja do projektu

Wstępnie rekrutacja do projektu planowana jest:

I EDYCJA – 01.02 – 28.02.2019 r.

II EDYCJA – 01.06 – 30.06.2019 r.

Planowane efekty projektu: osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej min. 39%, dla osób w najtrudniejszej sytuacji  54 %, pozostałych osób oraz wśród osób zatrudnionych przy przystąpieniu do projektu- efektywność zawodowa min 27 % po opuszczeniu programu.